Dataskydd

Uppdaterad 14.9.2023

Dataskyddsbeskrivning för Hufvudstadsbladet Ab:s kund-, intressegrupps- och direktmarknadsföringsregister

1 Personuppgiftsansvarig

Hufvudstadsbladet Ab
Mannerheimvägen 18
00100 Helsingfors
(”vi”)

2 Kontaktperson för registret

Thomas Riska
Mannerheimvägen 18
00100 Helsingfors
dpo@ksfmedia.fi

3 Vilka uppgifter behandlar vi, vilka är de rättsliga grunderna och ändamålen för behandling av personuppgifter?

BEHANDLINGSÄNDAMÅL

PERSONUPPGIFTER

RÄTTSLIG GRUND

Fullgörande av våra skyldigheter enligt vårt prenumerationsavtal (t.ex. leverera tidningen till dig), med tillhörande administration av din prenumeration.

Namn, personbeteckning, e-postadress, adress, telefonnummer och bankuppgifter, prenumerationshistorik.

Fullgörande av avtal

Följa lagar och skyldigheter inom bokföringslagen samt annan tvingande lagstiftning

Namn, personbeteckning och basuppgifter om din prenumeration samt dina betalningar

Fullgörande av rättslig förpliktelse

Bedrivande av Hufvudstadsbladet Ab:s verksamhet

Namn, titel, e-postadress, telefonnummer

Berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt berättigade intresse att bedriva vår verksamhet.

Elektronisk direktmarknadsföring (t.ex. nyhetsbrev) av både Hufvudstadsbladet Ab och tredje parter

Namn, titel, e-postadress, telefonnummer

Samtycke och berättigat intresse

Direktmarknadsföring per telefon och post

Namn, telefonnummer, adress

Berättigat intresse att marknadsföra våra tjänster och produkter

Annan digital marknadsföring, analyser och statistik, utveckling och optimering av våra tjänster och bedrivande av vår verksamhet, samt andra ändamål som beskrivs i vår cookiepolicy

Information samlat genom cookies (t.ex. enhetsdata)

Samtycke

Erbjuda och hantera ditt digitala konto, inklusive tekniskt stöd

Namn, e-postadress och inloggningsuppgifter, samt möjliga felanmälan, logfiler samt annan information som du har angett i ditt konto

Fullgörande av avtal (användarvillkor) samt berättigat intresse, då behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt berättigade intresse av att kunna erbjuda smidiga och felfria e-tjänster samt utveckla dem.

Erbjuda kundtjänst till våra prenumeranter och andra personer

Namn, e-postadress och telefonnummer, samt andra uppgifter eller feedback som du tillhandahåller oss i kontakt med vår kundtjänst

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt berättigade intresse att erbjuda kundtjänst till nuvarande och potentiella kunder

Utveckling av kundtjänsten

Namn, e-postadress, telefonnummer samt andra uppgifter kunden har tillhandahållit i sin kontakt med kundtjänsten, inspelningar av telefonsamtal

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att utveckla vår kundtjänst och verksamhet

Motarbetande och utredning av missbruk

Alla kontaktuppgifter samt tekniska uppgifter som är relaterade till tvivlat missbruk

Berättigat intresse att kunna motarbeta och utreda missbruk

Administration av tävlingar och utlottningar

Namn, e-postadress, adress, telefonnummer

Samtycke

Kund- och marknadsundersökningar

Namn, e-postadress, adress, telefonnummer

Samtycke

Analys av användningen av våra tjänster, profilering, segmentering och riktning av innehåll, reklam och marknadsföringsmeddelanden

Information samlat genom cookies samt information om användarkontot, demografiska uppgifter

Samtycke och berättigat intresse

Framställa rättsliga krav och försvara oss

Alla kontaktuppgifter samt tekniska uppgifter som har betydelse i rättsliga processer

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att försvara oss eller framställa rättsliga krav.

Genomföra försäljning, överföring, sammanslagning av Hufvudstadsbladet Oy Ab till/med annat företag.

Namn, e-postadress, adress, telefonnummer. Uppgifter om:

  • prenumerationer

  • betalningar

  • avtal

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt berättigade intresse av att kunna genomföra en företagstransaktion.

4 Varifrån mottar vi uppgifter?

Uppgifterna i registret insamlas regelbundet från den registrerade själv, i samband med ingående av avtal, i samband med kundevenemang, då användare registrerar sig som användare till någon av våra tjänster eller i samband med användningen av tjänsten.

Personuppgifter kan även insamlas och uppdateras från allmänt tillgängliga informationskällor såsom olika företags webbsidor, handelsregistret, kreditinformationsregistret och andra offentliga och privata register.

5 Till vem överlämnar vi uppgifter och överför vi uppgifter utanför EU eller EES?

Hufvudstadsbladet Ab kan överlämna personuppgifter i den utsträckning som gällande lagstiftning tillåter och förpliktar. Personuppgifter kan överlämnas till Hufvudstadsbladet Ab:s koncernbolag. Uppgifter kan även överlämnas till Hufvudstadsbladet Ab:s samarbetspartner, så att Hufvudstadsbladet Ab kan leverera de erbjudna produkterna och tjänsterna.

Avseende konsumenter kan Hufvudstadsbladet Ab använda personuppgifter för direktmarknadsföring i samarbete med sina samarbetspartner, förutsatt att den registrerade har gett sitt samtycke. För företagens och intressegruppernas del kan Hufvudstadsbladet Ab använda personuppgifter för direktmarknadsföringssyften tillsammans med samarbetspartner, såvida den registrerade inte uttryckligen har förbjudit användning av personuppgifter för dessa ändamål. Hufvudstadsbladet Ab överlämnar inte kunduppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte för andra än Hufvudstadsbladet Ab:s egna produkters och tjänsters del.

I behandlingen av personuppgifter använder vi oss av underleverantörer, som verkar för vår räkning. Vi har lagt ut it-förvaltningen på entreprenad till en extern tjänsteleverantör och personuppgifterna lagras på de servrar som förvaltas och skyddas av den externa tjänsteleverantören. Vi har tagit hand om din integritet genom att ingå avtal om behandling av personuppgifter med våra underleverantörer.

Vi överför personuppgifter utanför EU/EES till Förenta staterna som en del av våra behandlingsåtgärder beträffande detta register. Vi har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för överföringarna och använder av de EU godkända standardavtalsklausuler.

6 Hur skyddar vi uppgifterna och hur länge lagrar vi dem?

Personuppgifterna insamlas i databaser som är skyddade genom brandmurar, lösenord och andra tekniska åtgärder. Databaserna och säkerhetskopiorna av dem är belägna i låsta utrymmen och endast vissa på förhand bestämda personer har tillgång till utrymmena.

Endast de av våra arbetstagare, som genom sitt arbete har rätt att behandla personuppgifter, har tillgång till system med personuppgifter. Varje användare har ett personligt användarnamn och lösenord till systemet.

Vi lagrar personuppgifter så länge som det är nödvändigt med tanke på det ändamål för vilket ifrågavarande personuppgift behandlas. Vi minimerar både lagringstiden och mängden data som lagras.

Kunduppgifter sparas generellt högst sex år efter att kundförhållandet upphört. Uppgifter som behövs för att uppfylla våra skyldigheter i till exempel bokföringslagen sparas enligt de lagstadgade lagringstiderna. Vi kan komma att behålla dina personuppgifter under den period som krävs för att etablera, utöva eller försvara eventuella juridiska rättigheter.

Vi granskar regelbundet behovet att lagra uppgifter, beaktande tillämplig lagstiftning. Dessutom vidtar vi alla skäliga åtgärder för att säkerställa att inga inkompatibla, föråldrade eller felaktiga personuppgifter om de registrerade lagras i registret med hänsyn till ändamålet för behandlingen. Vi korrigerar eller raderar sådana uppgifter utan dröjsmål.

7 Vilka är dina rättigheter som registrerad?

De registrerade har rätt att få tillgång till de personuppgifter som berör dem själva och som finns lagrade i personregistret. De har även rätt att kräva rättelse eller radering av felaktiga, föråldrade, onödiga eller lagstridiga uppgifter.

Till den del som du själv, som registrerad, har lämnat in sådana uppgifter i kundregistret som behandlas med stöd av den registrerades samtycke eller på uppdrag av den registrerade, har du som registrerad rätt att få uppgifterna rörande dig själv i maskinläsbart format och rätt att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

I egenskap av registrerad har du enligt dataskyddsförordningen rätt att invända mot eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter samt rätt att inge klagomål om behandlingen till tillsynsmyndigheten.

Då grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse har du av skäl som hänför sig till din specifika situation rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter. I samband med att du framför din invändning ska du precisera den specifika situation som ligger som grund för din invändning mot behandlingen. Vi kan vägra uppfylla din förfrågan endast på grunder som anges i lag.

I egenskap av registrerad har du även rätt att när som helst, kostnadsfritt invända mot behandling av dina personuppgifter, inbegripen profilering till den del som profileringen berör direktmarknadsföring.

Alla kontakter och förfrågningar när det gäller denna beskrivning ska inlämnas i skriftlig form eller personligen till kontaktpersonen nämnd under punkt två (2).

8 Ändringar i denna dataskyddsbeskrivning

Skulle vi göra ändringar till denna registerbeskrivning kommer vi att markera ändringarna i beskrivningen och ange ändringarnas datum. Om ändringarna är omfattande kan vi även informera dig om dem på annat sätt, t.ex. genom att sända mejl eller lägga en bulletin på vår hemsida. Vi rekommenderar att du alltid nu och då besöker vår hemsida för att bli medveten om eventuella ändringar.